CiU dificulta la participació ciutadana als plens municipals

L’equip de govern de CiU, amb majoria absoluta a l’ajuntament de Vilassar de Mar, aprofita el canvi puntual d’un article del Reglament Orgànic Municipal (ROM), que fa referència a la periodicitat de les sessions plenàries, per modificar-ne diferents aspectes. 

Davant la proposta de CiU, aprovada el passat ple i que actualment està en període d’exposició pública, la CUP de Vilassar de Mar volem expressar que:

1) Aquesta modificació del ROM s’ha portat a terme sense consens. S’ha tirat endavant sense un debat previ i en profunditat, i sense haver explorat altres vies alternatives consensuades entre tots els grups municipals i la ciutadania.

2) El debat polític no s'hauria de limitar, perquè això suposa un afebliment de la pluralitat democràtica al nostre Ajuntament. El control sobre el govern és un dels pilars bàsics en els que se sustenta el nostre sistema democràtic i pensem que no pot, en cap cas, limitat.

3) La proposta de modificació de CiU prioritza l'agilitat i la quantitat a la qualitat democràtica, i no el que es demana a una administració moderna: diàleg, participació, coresponsabilitat i transparència. Una proposta que només fa modificacions restrictives i obvia propostes de radicalitat democràtica, com ara millorar els processos de consulta o garantir l'obertura d'espais de participació a iniciatives socials per part de les entitats o la ciutadania.

4) La modificació està subjecta a la comoditat de l'equip de govern i creiem fermament que això dificultarà la participació dels veïns i veïnes al ple municipal.* Pensem que es tracta de criteris personals i no de participació, que no dignifiquen la política tal i com l'entenem des de la CUP.

5) La CUP veiem en aquesta modificació del ROM una oportunitat perduda i lamentem que la resta de partits de l’oposició l’hagin acceptat com a bona tenint en compte les seves conseqüències.

6) Volem mostrar el nostre rotund desacord en la manca de transparència i l’opacitat en el procediment per elaborar una normativa tan important com aquesta que justament tracta sobre la participació ciutadana. És per això que la CUP de Vilassar de Mar presentarem al·legacions i iniciarem una campanya pública de denúncia. 

Lluitem per una democràcia real, construïm un poble participatiu! 

Candidatura D’Unitat Popular (CUP) 

Vilassar de Mar, 28 d’abril de 2014

*L’article 115 del ROM que tracta de Intervenció dels ciutadans al Ple Municipal passaria de ser aquesta:

Article 115.- Intervenció dels ciutadans al Ple Municipal

1.- Els ciutadans o entitats que vulguin intervenir en algun dels punts de l’Ordre del Dia de les sessions del Ple municipal ho hauran de sol·licitar per escrit a l’Alcalde amb un mínim de dotze hores d’antelació a la celebració de la mateixa. La petició podrà ser denegada per l’Alcalde quan entengui que la intervenció no aportarà novetats a les posicions expressades o que s’expressaran, o quan pugui provocar incidents.

2.- Els ciutadans o entitats que vulguin intervenir en les sessions del Ple ho faran sol·licitant la paraula en el moment en que el President obri el torn de paraules al públic.

3.- Desprès de les sessions ordinàries del Ple, l’Alcalde declararà closa oficialment la sessió, i obrirà el corresponent torn de paraules al públic.

El nou redactat de l’Article 115 aprovat a l’últim ple municipal del dia 24 d’abril

 Article 115.- Intervenció dels ciutadans al Ple Municipal

1.- Acabades les sessions ordinàries del Ple, l’alcalde declararà closa oficialment la sessió, i obrirà el corresponent torn de paraules al públic.

2.- Els ciutadans o entitats que vulguin intervenir sobre algun dels punts de l’Ordre del Dia de les sessions del Ple municipal ho faran també en aquest moment, i ho hauran de sol•licitar per escrit a l’alcalde amb un mínim d’un dia hàbil d’antelació a la celebració de la mateixa. 

L’alcalde resoldrà sobre la procedència de la petició en el mateix acte del Ple, i la podrà denegar quan entengui que la intervenció no aportarà novetats a les posicions expressades pels grups municipals, o quan pugui provocar incidents. 

3- En aquest punt, els ciutadans o les entitats ciutadanes podran també plantejar precs o preguntes al ple. En aquest cas, la formulació haurà d’ésser anunciada per escrit adreçat a l’alcalde, presentat a l’inici de la sessió en un formulari en el qual s’expressarà el nom i DNI de la persona i el tema a tractar. Podran ser respostes a la mateixa sessió, o bé per escrit dins del termini de quinze dies. L’alcalde resoldrà en el mateix acte del Ple sobre la seva procedència.