Moció de la CUP per la transparència municipal

Atès el clima de desconfiança entre la població en general sobre l’ètica i l’honorabilitat dels càrrecs polítics, motivat pels diversos casos de corrupció que s’han produït i s’han comprovat arreu del pais.

Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència i garantir la honorabilitat dels càrrecs electes i de l’autonomenada classe política en general, començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals.

Atès que el millor mecanisme perquè la ciutadania recuperi la confiança en els càrrecs públics és la transparència, cal demostrar a la ciutadania la realitat dels càrrecs electes i de confiança a través d’aquest tipus d’accions que proposem, evitant, d’aquesta manera aquest tipus de rumorologies.

 

 

Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i que també està previst a l’avantprojecte de llei de transparència, encara en fase d’aprovació.

Atès que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió transparent i austera de les despeses derivades de la representació política.

Atès que la publicació d’aquesta informació en un mitjà oficial no és obligatori i, per tant, aquest fet suposaria un exercici excepcional que convertiria el poble de Vilassar de Mar en capdavanter en transparència dels comptes públics.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar l’adopció dels següents acords:

1.  Publicar al web de l’ajuntament una relació de les retribucions econòmiques que perceben tots les regidores i regidors, així com les dels càrrecs directius de totes aquelles entitats i organismes amb participació municipal, siguin aquest organismes autònoms, empreses, fundacions o consorcis.

2.  Publicar al web municipal un informe mensual de les despeses, que inclogui dietes, telèfons mòbils, locomoció i totes les despeses de representació de l’alcalde i de regidores i regidors de l’equip de govern, així com les despeses destinadesa tots els regidors i grups municipals per la seva tasca de representació. Aquest informe inclourà cada despesa, el seu concepte i l’electe o grup municipal corresponent.

3.  Publicar mensualment al web de l’Ajuntament totes les despeses que s’assignin a l’apartat de “despeses de lliure disposició” del departament d’Alcaldia.

4.  Publicar integrament al web municipal les mocions que es registrin per a debatre a Ple.

5.  Publicar mensualment en el web municipal els Decrets d’alcaldia.

6.  Publicar en el web municipal integrament els Plens en format àudio.

7.  Publicar en el web municipal el nom de les persones o entitats beneficiàries, la data i l’import total de les subvencions que es concedeixen. Indicar en el web si aquestes subvencions han estat atorgades per concurrència competitiva, per concessió directa, o bé a través de conveni amb terceres entitats, en cas que sigui així indicar el nom de l’entitat de procedència.